Innholdskartlegging

Innl. frist: 
Mandag, 26. feb. 2018, klokka 24:00
Type: 
individuell oppgave

Hvordan levere: Legg til innhold → Innlevering. Du kan bruke et regneark el.l. til å dokumentere registringene. Dette kan gjerne være et vedlegg.

Bakgrunn

Den løpende prosjektoppgave dette semesteret skal være å designe/redesigne et nettsted med utgangsgpunkt i det prosjektet som gruppen selv har valgt og beskrevet på gruppens prosjektside.

Oppgave

Oppgaven er å lage en innholdskartlegging (content survey) som skal benyttes for videre arbeide med å definere nettstedet gruppen skal bygge. Se avsnittet synopsis under for en beskrivelse av hva besvarelsen bør inneholde.

Før dere starter kartleggingen bør dere ta et kort uformelt møte med gruppens referanseperson(er). På dette møtet bør dere diskutere:

  1. Hva slags innhold er det ønskelig at det ferdige nettstedet skal inneholde.
  2. Vet referansepersonen(e) om nettsteder som har innhold som det kan være relevant å studere med tanke på å kartlegge hva slags innhold det påtenkte nettstedet skal inneholde.

Selve kartleggingen tar gjerne utgangspunkt i eksisterende materiale som det kan være aktuelt å presentere på det nye nettstedet. Materialet kan komme fra et eller flere eksisterende nettsteder, samt fra andre foreliggende kilder (for eksempel bøker, tidsskrifter brosjyrer, årsmeldinger, nyhetsbrev på papir, og lignende).

Beslutningen om hva som skal kartlegges bør tas i samråd med resten av gruppen. Dere kan selv bestemme om samtlige medlemmer kartlegger samme kilde (for eksempel et eksisterende nettsted som er så stort at det er naturlig å dele opp arbeidet), eller om dere sprer dere over flere kilder, inklusive kilder som ikke er på nett. Videre kan gruppen bestemme om den enkelte, individuelle kartlegging bare skal ta for seg en enkelt kilde (for eksempel et eksisterende nettsted som skal redesignes), eller om det skal kartlegges flere kilder (for eksempel flere nettsteder og papirdokumenter som henvender seg til en lignende målgruppe som den dere ønsker å lage et nettsted for.

Dersom du kartlegger en enkelt kilde vil det være naturlig å gjøre registreringen “dyp” (f.eks. at man går ned og ser på flere undersider dypt nede i et nettsted). Tar en for seg mange kilder vil det være mer naturlig å fokusere på “bredde” framfor dybde. Hadde du hatt uendelig med tid til rådighet kunne du selvsagt både gått “dypt” og “bredt”. Men overflod av tid har man aldri. Når du løser denne oppgaven er det viktig å prioritere hva du du tar med, slik at du får en representativ oversikt over de innholdstyper, innholdsfelter, og felttyper du vil få behov får å ha støtte for på nettstedet du senere skal lage.

Innholdskartlegging er ofte første milepæl i et webdesignprosjekt. Den har flere formål. For det første er formålet å kartlegge og klassifisere det innholdet som allerede finnes og som man enten ønsker å gjenbruke deler av på det nye nettstedet (redesign-prosjekt), eller få en oversikt over type innhold og prosesser man vil ha behov for å støtte (design-prosjekt). For det andre er formålet å skaffe seg en overordnet oversikt over hva slags innhold nettstedet vil komme til å innholde, slik at man får en bedre forståelse av slike ting som hvor innholdet skal komme fra, hvordan “biter” av informasjon henger sammen i en innholdsmodell, hva slags typer innhold nettstedet må håndtere, og hvilke innholdsmaler (templates) som behøves for å presentere alt dette.

I denne oppgaven skal du utføre og dokumentere (i form av en kort rapport) hvordan du i samråd med gruppen har gjennomført en overordnet innholdskartlegging. Resultatet skal brukes av gruppen senere til å utarbeide et konsolidert designdokument, som i sin tur vil bli lagt til grunn for det videre designet i løpet av semesteret.

Synopsis

Her er en beskrivelse av hva oppgavebesvarelsen bør inneholde. Bruk gjerne dette som disposisjon for besvarelsen.

  • Bakgrunn: Beskriv svært kort hva slags type nettsted din gruppe tar sikte på å bygge. Dette kan godt være et sammendrag (en til to avsnitt) av det som allerede står på gruppens profilside på kurswebben).
  • Møte med referansepersonen(e): Beskriv kort, med egne ord, hva du fikk ut av møtet med referansepersonen(e). Nevnte referansepersonen(e) spesifikke eksempler på ønsket innhold og/eller eksempler på nettsteder?
  • Kilder: En overordnet beskrivelse av den eller de kildene som du har valgt å kartlegge. Bør som et minimum fortelle om prosessen i gruppen der man kom fram til hvilken kilde eller hvilke kilder (dersom du har kartlagt flere) som skulle studeres, og hvilke av disse du selv har tatt utgangspunkt i, og hvorfor du/gruppen mener at kilden/kildene er relevante.
  • Innholdskartlegging (content survey): Utfør en kartlegging der du registrerer et representativt utvalg av innhold (innhold kan for eksempel være en enkelt webside, en artikkel i et tidskrift, et årsmøtereferat, eller en terminliste over kommende møter). Dokumenter resultatet på tabellform i et regneark som vedlegges besvarelsen. I rapporten som utgjør essay-teksten i innleveringen beskriver du kort hvordan opptellingen er utført. Som et minimum forteller du hvilke data du valgte å registrere. Du bør også si litt om strategi du har benyttet å velge ut det innholdet du har latt telle, og hvilke kriterier du har benyttet for å utelate materiale.