Rapport: Heuristisk evaluering

Innl. frist: 
Mandag, 30. apr. 2018, klokka 24:00
Type: 
gruppeoppgave

Hvordan levere: Legg til innhold → Innlevering

En i gruppen står for innlevering på vegne av hele gruppen. Husk å føre opp brukernavn på alle i gruppen som har bidratt nederst i innleveringsskjemaet.

Dere kan enten skrive rapporten direkte inn i innleverings­skjemaet, eller som et PDF-dokument som et vedlegg til innleveringsskjemaet. Ekstramateriale som regneark (xls, ods) leveres som vedlegg (og trenger ikke være en del av teksten – i stedet kan dere vise til disse vedleggene i teksten).

Oppgave

Dere skal i denne oppgaven gjøre en heuristisk evaluering av et annen prosjektgruppes nettsted. Hvilket nettsted dere skal evaluere vil bli opplyst om på på kurswebben når tiden er inne.

Besvarelsene vil bli offentliggjort, slik at de er tilgjengelig for de andre gruppene (inklusive det gruppen dere har evaluert).

OBS: Det er viktig at selve evalueringen gjennomføres individuelt slik som Nielsen (1994b) beskriver det i sin artikkel. Evalueringen skal altså ikke gjennomføres i fellesskap da dette vil medføre dårligere resultater. Vær presis og konsis mht. funn. List funnene punktvis – evt. drøfting av de mest interessante funnene og forslag til endringer og designforbedringer bør komme i et eget avsnitt.

Heuristikker

Dere skal individuelt evaluere designet i to runder med hvert sitt sett heuristikker, hvert sett på 5 retningslinjer. Hver evaluator bør minst bruke 40 minutter på hvert sett.

Det første settet skal være basert på minst fem retningslinjer fra WAI, eventuelle andre retningslinjer skal ligge i samme gate som WAI. Det andre settet velger dere selv. Velg ut de 10 retningslinjene dere anser som mest viktige for en god brukeropplevelse. Dere kan bruke de eksempler på heuristikker som ble gjennomgått på forelesning, eller søke opp andre kilder for heuristikker.

Drøfting

Etter å ha gjennomført den individuelle evalueringen slår dere sammen funnene og diskuterer dere frem til hvilke problemer det er mest interessant å vektlegge. Først når dere har fått oversikt over problemene bør dere vurdere mulige designforbedringsforslag.

Synopsis

Dere trenger ikke følge denne disposisjonen slavisk, men det er en pekepinn om hva besvarelsen bør inneholde.

Innledning
Angi hvilket system dere evaluerte, hvor mange evaluatorer dere brukte og angi kort andre forhold ved evalueringsprosessen som har betydning for resultatet.
Retningslinjer
List opp 10 retningslinjene dere har brukt, punkt for punkt. Angi hvor de er hentet fra. Gi en kort begrunnelse for hvorfor dere valgte akkurat disse retningslinjene.
Funn
I dette avsnittet skal dere gi en oppsummering av funnene. Lag et underavsnitt per retningslinje. Under hvert underavsnitt angir dere først hvilken retningslinje de etterfølgende funnene er knyttet til. Deretter lister dere opp de enkelte funnene. Pass på at beskrivelsen av hvert enkelt funn er grundig nok til at en utenforstående kan gå inn på nettstedet og reprodusere funnet. Dersom flere evaluatorer har gjort samme funn, bør dere samordne beskrivelsen av funnet.

Dersom en eller flere av evaluatorene under evalueringen oppdaget problemer som ikke lar seg knytte til de 10 retningslinjene dere har valgt, så lag et eget underavsnitt («Andre funn») der dere beskriver disse.
Drøfting av funn
Ta for dere de mest interessante funnene. Kom med forslag til designforbedringer som kan fjerne det problemet funnet representerer, gjerne med referanse til relevant litteratur.
Drøfting av teknikken
Vurder heuristisk evaluering som teknikk ut fra dine erfaringer. Ta utgangspunkt i Nielsens (1994b) uttalelser om hva som karakteriserer funnene fra denne teknikken.

Vurderingskriterier

  • Hensiktsmessig valg av retningslinjer.
  • God forståelse for evalueringsteknikkens ulike stadier.
  • Evne til å organisere og adressere funnene på en måte som er hensiktsmessig og nyttig for den gruppen som skal bruke resultatene fra evalueringen.
  • Evne til selvkritikk og refleksjon rundt teknikkens potensiale.

Tilbakemelding på denne innleveringen vil skje muntlig på labbene når gruppen presenterer sine funn.