Rapport: Konsolidert designdokument

Innl. frist: 
Mandag, 12. mar. 2018, klokka 24:00
Type: 
gruppeoppgave

Hvordan levere: Legg til innhold → Innlevering

En i gruppen står for innlevering på vegne av hele gruppen. Husk å føre opp brukernavn på alle i gruppen som har bidratt nederst i innleveringsskjemaet.

Dere kan enten skrive rapporten direkte inn i innleverings­skjemaet, eller som et PDF-dokument som et vedlegg til innleveringsskjemaet. Ekstramateriale som regneark (xls, ods) leveres som vedlegg (og trenger ikke være en del av teksten – i stedet kan dere vise til disse vedleggene i teksten).

Til tegning av wireframes (mockups) og storyboards kan dere bruke det verktøy dere ønsker. Dere kan bruke dataverktøy som for eksempel myBalsamiq, Adobe Photoshop og MS Paint, eller dere kan tegne på frihånd og deretter skanne tegningene.

Bakgrunn

I to tidligere individuelle oppgaver (Innholdsanalyse og Bruksmønster) har dere beskrevet hhv. innhold og bruk/funksjonalitet på det nettstedet som gruppen designer. Dette materialet er allerede inlevert i form av individuelle innleveringer, men det skal nå konsolideres i en omforent rapport som beskriver det innhold og den funksjonalitet som dere faktisk har planlagt å implementere i form at et faktisk nettsted.

Dere kan gjenbruke materiale fra disse tidligere innleveringene i den utstrekning dette fortsatt er relevant for det nettstedet dere faktisk lager, men dere trenger ikke gjenbruke noe av materialet fra disse tidligere innleveringene dersom dere nå har kommet fram til et bedre design.

Når dere utformer teksten kan dere gjerne ha følgende lesere i tankene:

 • Leseren er en kunde som har bestilt et nettsted av dere. Dokumentet skal informere denne kunden om hva slags design og funksjonalitet han kan forvente å få levert dersom han/hun velger dere til å utføre prosjektet. Denne kunden kjenner godt til CMSer i alminnelighet og Drupal spesifikt. Kunden er dessuten særlig opptatt av at designet skal ha en gjennomtenkt informasjonsarkitektur. Kunden kjenner disse områdene godt, slik at termer, uttrykk og framgangsmåter som benyttes til å beskrive CMSer, WCMSer. Drupal og Informasjonsarkitektur kan forutsettes kjent av kunden (og kan brukes uten at det er nødvendig å forklare eller definere dem).
 • Leseren er i tillegg en sensor som skal sette karakter på besvarelsen ved å undersøke hvor godt dere har tilegnet dere læringsmålene i kurset.

Oppgave

I denne oppgaven skal gruppen i fellesskap gjennomgå det materialet som de individuelle medlemmene har produsert, og med utgangspunkt i dette lage et konsolidert designdokument som blant annet drøfter hva slags innhold og innholdstyper det skal være på nettstedet og beskriver nettstedets funksjonalitet i form av typiske bruksmønster eller på annen måte.

Videre skal det konsoliderte designdokumentet inneholde wireframes (mockups) som viser forsiden og underliggende sider med de valgte innholdstyper. Lag også wireframes som viser nettstedet funksjonalitet, for eksempel i form av en sekvens med mockups som viser brukerdialogen ved typiske bruksmønster (storyboard).

Hva menes med innholdstype?

Med innholdstype menes det en bestemt type innhold som enten vil vises i innholdsområdet på en egen side (Page view i Drupal) eller som innhold i en annen blokk som inngår i en nettside (Block view i Drupal).

For eksempel, dersom gruppen har bestemt seg for å lage et nettsted der hobbyfotografer kan dele bilder, fototips og tips om opptakssteder kan det være at ønskelig at nettstedet kan innholde følgende innholdstyper:

 • Utstyr (for kamerahus, objektiv, blits).
 • Foto (bilder lagt ut av medlemmer).
 • Fototips (for «oppskrifter» på bestemte fototeknikker).
 • Lokasjon (tips om bestemte opptakssteder).

Disse innholdstypene bør så i sin tur inneholde ulike felter som rettledere brukere i å fylle inn fullstendig informasjon og gjør innholdet søkbart og finnbart.

Innholdstypen «Utstyr» kan for eksempel ha felter for merke, modell, lanseringstidspunkt og pris. Innholdstypen «Foto» kan for eksempel ha felter der det opplyses om brennvidde, blender og lukkertid ISO, samt kanskje en mulighet for å gi poeng til bildet. Innholdstypen «Fototips» kan for eksempel ha et taksonomi-felt som plasserer tipset i en bestemt kategori (f.eks. Photoshop, opptaksteknikk, utstyrstips, etc.). Innholdstypen «Lokasjon» kan for eksempel ha (lengdegrad og breddegrad) for integrasjon med en kartmodul for Drupal og et felt for en adkomstbeskrivelse.

Det er mange grunner til at felter og innholdstyper er nyttige (de kan for eksempel brukes til intelligent søk, og til å lage og sortere opplistinger). I rapporten skal dere imidlertid konsentere dere over at innholdstypen skal legge til rette for «rikt» brukerskapt innhold på nettstedet.

Med «rikt» innhold menes det komplekst innhold som er presentert på en pen og hensiktsmessig måte. Det er selvsagt mulig å ha en innholdstype «Utstyr» der brukeren skriver en tekst som beskriver merke, modell, lanseringstidspunkt, pris og tekniske spesifikasjoner for et fotoapparat inn i et helt vanlig tekstfelt. Men da ville det ikke vært mulig å la de som bidrar med informasjon skille mellom ulike typer fotoutstyr (som kamera, objektiv og blits) med en meny eller med radioknapper, eller å lage en pen presentasjon av utstyret på websiden der f.eks. merke og modell var framhevet med fete typer, og der pris og lanseringstidspunkt hadde en fast plass på websiden. Ved å bruke relevante innholdstyper med relevante felt får vi bedre grep om både datafangst og presentasjon.

Hva menes med sideutlegg?

Et sideutlegg (page layout) er en visualisering av hvordan en bestemt webside skal se ut når den er satt sammen av blokker der hver blokk er plassert i en region og tilordnet en bestemt type innhold eller funksjon. Når dere skal beskrive blokkregionene bør dere benytte de samme navnene på blokkregionene som de som framkommer når man i Drupals kontrollpanel benytter kommandoen Demonstrer blokkregioner (husk å angi hvilket theme dette er knyttet til). Blokkregioner som eksisterer i themet, men som dere har valgt å ikke bruke til noe, kan utelates fra beskrivelsen.

Synopsis

Her er en beskrivelse av hva rapporten bør inneholde. Bruk gjerne dette som disposisjon for besvarelsen.

 • Bakgrunn: Beskriv svært kort hva slags type nettsted gruppen tar sikte på å bygge. Dette kan godt være et sammendrag (en til to avsnitt) av det som allerede står på gruppens profilside på kurswebben).
 • Forsiden: Tegn en wireframe som viser sideutlegg for forsiden av nettstedet. Bruk samme type wireframe som dere benytter til å visualiserer de andre sider på nettstedet (neste punkt). Supplerer tegningen med noe forklarende tekst. Beskriv blokkregionene som forsiden består av, og øvrige designelementer. Vær så konkret som mulig. Dersom dere allerede har bestemt hva slags innhold den globale navigasjonen og kolofonen eller bunnteksten på siden skal ha, bør dere beskrive dette innholdet her. Men for sideelementer der innholdet vil variere fra side til side kan dere nøye dere med å sette et navn på blokkregionen.
 • Undersider: Tegn wireframer (mockups) som visualiserer den eller de templater som vil bli benyttet for sideutlegg på ulike typer undersider som dere har tenkt å implementere på nettstedet. En underside kan for eksempel være en side som lister opp innhold av en bestemt innholdstype basert på taksonomi eller annet utvalgskriterium, eller en side som viser en instans av en bestemt innholdstype. Beskriv nye blokkregioner. Dere trenger imidlertid ikke å gjenta beskrivelsen av de blokkregionene som allerede er beskrevet for forsiden (vil typisk gjelde blokker for header, footer og sidebars).
 • Innholdstyper: Beskriv og analyser de innholdstyper som vil bli å finne på nettstedet. For hver innholdstype skal det lages en punktliste som forteller hvilke felter (fields) innholdstypen skal bestå av. Her kan skal dere bruke de navnene på feltene som brukes i de innholdstypene dere har skapt og som dere finner i Drupal på siden der dere administrerer innholdstypen. Drøft hvorfor og hvordan hver enkelt innholdstype oppfyller følgende kriterier:
  • Er tilpasset målgruppen
  • Hjelper brukerne med å få utført oppgaver, treffe de riktige beslutningene og få sine behov oppfylt.
  • Er egnet for å bli representert av den teknologien og de verktøy vi har til rådighet.
  For hver innholdstype som nettstedet skal inneholde skal funksjonalitet knyttet til innholdstypen beskrives. Funksjonaliteten kan beskrives uformelt, eller den kan beskrives ved hjelp av et bruksmønster. Beskrivelsen av funksjonalitet kan for eksempel vise: a) hvordan en ny instans av denne innholdstypen opprettes; b) spesielle funksjoner knyttet til bestemte felter som forekommer i innholdstypen - for eksempel tagger (kan droppes dersom dere ikke akter å tilby noen spesielle funksjoner for denne innholdstypen); og c) målet for opprettelsen i form av en typisk entitet av innholdstypen (med dummy data). Suppler gjerne den tekstlige beskrivelsen av funksjonalitet med wireframes dersom dere mener det er behov for dette. Når dere lager wireframes for innholdstyper trenger dere ikke ta med de faste elementene på nettsiden (som: global navigasjon, bunntekst og blokker som plasseres i eventuelle marger).
 • Funksjonalitet: Beskriv noen av de mest aktuelle funksjonene som nettstedet tilbyr sine brukere. Beskrivelsen kan være i form av bruksmønster, eller mer uformell. Dere trenger ikke gjenta beskrivelsen av funksjonalitet som allerede er dekket opp av forrige kulepunkt. Typiske eksempler på funksjonalitet er registrering av medlemsskap, innlogging, og utlogging. Bruk gjerne wireframes eller storyboards for å illustrere beskrivelsen av dersom dere mener det er behov for dette.
 • Eksternt innhold: Lag en liste i form av en tabell el.l. med alt eksternt innhold (som tekst, stillbilder, audio og video) som er i bruk eller er planlagt brukt på nettstedet, med oversikt over hvor det er hentet fra (URL for ting hentet fra web, bok, blad el.l for scannet materiale), hvilken URL det har på deres nettsted, og hva slags opphavsrettslig hjemmel dere har for bruk på eget nettsted.