Rapport: Konsolidert designdokument

Innl. frist: 
Mandag, 19. mar. 2018, klokka 24:00
Type: 
gruppeoppgave

Hvordan levere: Legg til innhold → Innlevering

En i gruppen står for innlevering på vegne av hele gruppen. Husk å føre opp brukernavn på alle i gruppen som har bidratt nederst i innleveringsskjemaet.

Dere kan enten skrive rapporten direkte inn i innleverings­skjemaet, eller som et PDF-dokument som et vedlegg til innleveringsskjemaet. Ekstramateriale som regneark (xls, ods) leveres som vedlegg (og trenger ikke være en del av teksten – i stedet kan dere vise til disse vedleggene i teksten).

Til tegning av wireframes kan dere bruke det verktøy dere ønsker. Dere kan bruke dataverktøy som for eksempel myBalsamiq, Adobe Photoshop og MS Paint, eller dere kan tegne på frihånd og deretter skanne tegningene.

Bakgrunn

I to tidligere individuelle oppgaver (Innholdskartlegging og Bruksmønster) har dere beskrevet hhv. innhold og bruk/funksjonalitet på det nettstedet som gruppen designer. Dette materialet er allerede inlevert i form av individuelle innleveringer, men det skal nå konsolideres i en omforent rapport som beskriver det innhold og den funksjonalitet som dere faktisk har planlagt å implementere i form at et faktisk nettsted.

Dere kan gjenbruke materiale fra disse tidligere innleveringene i den utstrekning dette fortsatt er relevant for det nettstedet dere faktisk lager, men dere trenger ikke gjenbruke noe av materialet fra disse tidligere innleveringene dersom dere nå har kommet fram til et bedre design, eller dere etter å ha fått tilbakemeldinger på de individuelle oppgave har fått en bedre forståelse av hhv. innholdstyper og bruksmønster.

Når dere utformer teksten kan dere gjerne ha følgende lesere i tankene:

 • Leseren er en kunde som har bestilt et nettsted av dere. Dokumentet skal informere denne kunden om hva slags design og funksjonalitet han kan forvente å få levert dersom han/hun velger dere til å utføre prosjektet. Denne kunden kjenner godt til CMSer i alminnelighet og Drupal spesifikt. Kunden er dessuten særlig opptatt av at designet skal ha en gjennomtenkt informasjonsarkitektur. Kunden kjenner disse områdene godt, slik at termer, uttrykk og framgangsmåter som benyttes til å beskrive CMSer, WCMSer. Drupal og Informasjonsarkitektur kan forutsettes kjent av kunden (og kan brukes uten at det er nødvendig å forklare eller definere dem).
 • Leseren er i tillegg en sensor som skal sette karakter på besvarelsen ved å undersøke hvor godt dere har tilegnet dere læringsmålene i kurset.

Oppgave

I denne oppgaven skal gruppen i fellesskap gjennomgå det materialet som de individuelle medlemmene har produsert, og med utgangspunkt i dette lage et konsolidert designdokument som blant annet drøfter hva slags innhold og innholdstyper det skal være på nettstedet og beskriver nettstedets funksjonalitet i form av typiske bruksmønster eller på annen måte.

Videre skal det konsoliderte designdokumentet inneholde wireframes som viser forsiden og underliggende sider dere mener det vil være behov for med de valgte innholdstyper.

Hva menes med innholdstype?

Med innholdstype menes det en bestemt type innhold som enten vil vises i innholdsområdet på en egen side (Page view i Drupal) eller som innhold i en annen blokk som inngår i en nettside (Block view i Drupal).

For eksempel, dersom gruppen har bestemt seg for å lage et nettsted der hobbyfotografer kan dele bilder, fototips og tips om opptakssteder kan det være at ønskelig at nettstedet kan innholde følgende innholdstyper:

 • Fotoutstyr (for beskrivelser kamerahus, objektiv, blits).
 • Foto (for bilder lagt ut av medlemmer).
 • Fototips (for «oppskrifter» på bestemte fototeknikker).
 • Lokasjon (for tips om bestemte opptakssteder).

Disse innholdstypene bør så i sin tur inneholde ulike felter som rettledere brukere i å fylle inn fullstendig informasjon og gjør innholdet egnet for å benyttes i en informasjons­arkitektur som bedrer brukeropplevelsen ved å gjøre innholdet navigerbart og finnbart.

Innholdstypen «Fotoutstyr» kan for eksempel ha felter for type utstyr, merke, modell, lanseringstidspunkt og pris. Innholdstypen «Foto» kan for eksempel ha felter der fotografen opplyser om ulike typer metadata for fotoet (som brennvidde, blender og lukkertid ISO), samt kanskje en mulighet for å gi poeng til bildet. Innholdstypen «Fototips» kan for eksempel ha et taksonomi-felt som plasserer tipset i en bestemt kategori (f.eks. Photoshop, opptaksteknikk, utstyrstips, etc.). Innholdstypen «Lokasjon» kan for eksempel ha (lengdegrad og breddegrad) for integrasjon med en kartmodul for Drupal og et felt for en adkomstbeskrivelse.

Det er mange grunner til at felter og innholdstyper er nyttige (de kan for eksempel brukes til intelligent søk, og til å lage og sortere opplistinger). I rapporten skal dere imidlertid konsentrere dere over at innholdstypen skal legge til rette for «rikt» brukerskapt innhold på nettstedet.

Med «rikt» innhold menes det komplekst innhold som er presentert på en pen og hensiktsmessig måte. Det er selvsagt mulig å ha en innholdstype «Fotoutstyr» der brukeren skriver en helt vanlig tekst som beskriver utstyrstype, merke, modell, lanseringstidspunkt, pris og tekniske spesifikasjoner for en eller annen type fotoutstyr i et helt vanlig tekstfelt. Men da ville det vært vanskelig å få de brukerne som bidrar med informasjon om fotoutstyr til nettstedet til å legge inn innhold på en måte som gjør at informasjonsarkitekten kan tilrettelegge for en navigasjon der det skilles mellom ulike typer fotoutstyr (som kamera, objektiv og blits), eller å lage en pen presentasjon av utstyret på websiden der f.eks. merke og modell var framhevet med fete typer, og der man kan liste opp en bestemt type utstyr sortert på pris. Ved å bruke relevante innholdstyper med relevante felt og relevante widgets for innlegging av informasjon får vi bedre grep om både datafangst og presentasjon, som i sin tur kan utnyttes i nettstedets informasjons­arkitektur.

Hva menes med sideutlegg?

Et sideutlegg (page layout) er en visualisering av hvordan en bestemt webside skal se ut når den er satt sammen av blokker der hver blokk er plassert i en region og tilordnet en bestemt type innhold eller funksjon. Når dere skal beskrive blokkregionene bør dere benytte de samme navnene på blokkregionene som de som framkommer når man i Drupals kontrollpanel benytter kommandoen Demonstrer blokkregioner (husk å angi hvilket theme dette er knyttet til). Blokkregioner som eksisterer i themet, men som dere har valgt å ikke bruke til noe, kan utelates fra beskrivelsen.

Synopsis

Her er en beskrivelse av hva rapporten bør inneholde. Bruk gjerne dette som disposisjon for besvarelsen.

 • Bakgrunn: Beskriv svært kort hva slags type nettsted gruppen tar sikte på å bygge. Dette kan godt være et sammendrag (en til to avsnitt) av det som allerede står på gruppens profilside på kurswebben).
 • Forsiden: Tegn en wireframe som viser sideutlegg for forsiden av nettstedet. Bruk samme type wireframe som dere benytter til å visualiserer andre sider på nettstedet (neste punkt). Supplerer tegningen med noe forklarende tekst. Beskriv samtlige blokkregioner som forsiden består av, og øvrige designelementer dere akter å benytte på forsiden. Vær så konkret som mulig. Beskriv også hvilke menypunkter som inngår i den globale navigasjonen og hvilke navigasjonslenker som dere akter å plassere i kolofonen/bunnteksten.
 • Undersider: Tegn wireframer som visualiserer den eller de templater som vil bli benyttet for sideutlegg (Drupal: page view) på ulike typer undersider som dere har tenkt å implementere på nettstedet. En underside kan for eksempel være en side som viser en innholdet (typisk en enkelt node eller en profilsiden til user), eller det kan være en en side som benytter views til å liste opp innhold av en bestemt innholdstype basert på en taksonomi eller annet utvalgskriterium. Dersom sideutlegget gjør bruk av blokkregioner som er spesifikke for akkurat denne typen underside beskrives disse. Dere trenger imidlertid ikke å gjenta beskrivelsen av de blokkregionene som allerede er beskrevet for forsiden (dette vil typisk gjelde blokker for header, footer og sidebars – det holder at slike blokkregioner framgår av wireframen).
 • Innholdstyper: Beskriv de innholdstyper som vil bli å finne på nettstedet. For hver innholdstype skal det lages en punktliste som forteller hvilke felter (fields) innholdstypen skal bestå av, og hva slags type data (f.eks. text, long text with summary, integer, link, date, atom) feltet skal inneholde. Dersom dere allerede har laget et high fidelity content survey for å identifisere innholdstyper, vil dere vanligvis kunne hente disse feltene direkte fra et slikt high fidelity content survey. Navn på feltene finner dere også når dere ser på feltene som brukes i de innholdstypene dere har skapt og som dere finner i Drupal på siden der dere administrerer innholdstypen. Drøft hvorfor og hvordan hver enkelt innholdstype oppfyller følgende kriterier:
  • Er tilpasset målgruppen
  • Hjelper brukerne med å få utført oppgaver, treffe de riktige beslutningene og få sine behov oppfylt.
  • Er egnet for å bli representert av den teknologien og de verktøy vi har til rådighet.
 • For hver innholdstype som nettstedet skal inneholde skal funksjonalitet knyttet til innholdstypen beskrives. Funksjonaliteten kan beskrives uformelt, eller den kan beskrives ved hjelp av et bruksmønster. Beskrivelsen av funksjonalitet kan for eksempel vise:
  • Hvordan en rolle går fram for å opprette en ny instans av denne innholdstypen.
  • Spesielle funksjoner knyttet til bestemte felter som forekommer i innholdstypen – for eksempel dersom innholdstypen har felter med taksonomi-termer som skal gjenbrukes av i spesielle views, så skriver dere om dette i beskrivelsen av innholdstypen.
  • Målet for opprettelsen i form av en typisk entitet/node av innholdstypen (med dummy data).
 • Funksjonalitet: Beskriv noen av de mest aktuelle funksjonene som nettstedet tilbyr sine brukere. Beskrivelsen kan være i form av bruksmønster, eller mer uformell. Dere trenger ikke gjenta beskrivelsen av funksjonalitet som allerede er dekket opp av forrige kulepunkt. Typiske eksempler på funksjonalitet er registrering av medlemsskap, innlogging, og utlogging.
 • Eksternt innhold: Lag en liste i form av en tabell el.l. med alt eksternt innhold (som tekst, stillbilder, audio og video) som er i bruk eller er planlagt brukt på nettstedet, med oversikt over hvor det er hentet fra (URL for ting hentet fra web, bok, blad el.l for scannet materiale), hvilken URL det har på deres nettsted, og hva slags opphavsrettslig hjemmel dere har for bruk på eget nettsted.