Fyll ut gruppens side på kursweb

Innl. frist: 
Søndag, 4. feb. 2018, klokka 24:00
Type: 
gruppeoppgave

Hvordan levere: Innleveringen skjer ved å fylle ut gruppens side på kursweb. En i gruppen må trykke på «Legg til innhold» ute i venstra marg, trykk «Gruppe» og opprett en prosjektgruppe. Benytt fanen «Rediger» (dere skal altså ikke bruke Legg til innhold » Innlevering).

Bakgrunn

Før en gruppe designere kan ta fatt på oppgaven bør gruppen planlegge nettstedet med tanke på formål, målgruppe, nettstedets brukbarhet og sosialitet, samt mulige referansepersoner.

Hver gruppe har en egen nettside på kurswebben. Denne skal fylles ut med en del informasjon som en start på designarbeidet. Hva dere skal gjøre fremgår det av oppgavebeskrivelsen under.

Oppgave

Nettstedets navn bør kommunisere klart for en utenforstående hva nettstedets formål er. Gruppene ble gitt arbeidstitler i samband med at gruppene ble etablert, men dere er ikke bundet til å benytte arbeidstittelen.

Navnet kan suppleres av et slogan. Et slogan er et kort og presist, gjerne slagordpreget utsagn som umiddelbart forteller besøkende om hvorfor dette nettstedet eksisterer, og hva nettstedet kan gjøre for de som velger å besøke det. Slogan bør være utformet slik at det kan benyttes, sammen med navnet, som et designelement på nettstedets hjemmeside.

Mens navn og slogan er beregnet på eksterne brukere, er beskrivelsen av nettstedets forretningsidé for intern bruk. Dette er en eller to avsnitt som beskriver hva formålet er med nettstedet. Målgruppen for de avsnittene som beskriver forretningsideen er de som skal designe og evt. eie nettstedet. Forretningsideen skal sikre at alle i prosjektgruppen har en felles forståelse av den forretningsideen som skal bære nettstedet. Forretningsideen vil typisk beskrive nettstedet målgruppe, samt nettstedet verdiforslag (engelsk: value proposition), som er det som skal gi nettstedets verdi for den utpekte målgruppen.

Målgruppen bør kun beskrives skjematisk i avsnittet som handler om forretningsideen. Dette bør suppleres med en lengre beskrivelse av målgruppen i et eget avsnitt. Er målgruppen lokal eller global? Vil målgruppen foretrekke at nettstedet er på norsk eller på engelsk? Hva slags brukertyper består målgruppen av? Bruk gjerne forelesningen som utgangspunkt for beskrivelse av brukertyper, men det er fint om dere selv tenker gjennom dette med brukertyper og ikke bare gjentar de eksemplene som ble gitt på forelesningen. Husk at nettstedet vil bli liggende på web og at forsiden også vil være tilgjengelig for alle (også personer som ikke nødvendigvis befinner seg i kjernemålgruppen).

Så tidlig som vi er i designprosessen nå er det for tidlig å si noe endelig om nettstedets brukbarhet og sosialitet. Men gruppen bør likevel ta en foreløpig drøfting av dette aspektet ved designet, inklusive slike ting registreringsprosedyrer og adgangsbegrensninger.

Enten dere arbeider med en design eller redesign bør dere identifisere en eller (helst) flere personer som kan fungere som referansepersoner under prosjektet. Er det snakk om et prosjekt der det enten finnes et eksisternde system med en systemeier (redesign) eller et ikke-eksisterende nettsted med en bestiller (nytt nettsted), er det beste at denne personen er referanseperson, evt. supplert av eksistrerende eller potensielle brukere. Er det snakk om design av et nettsted som tar utgangspunkt i en prosjektidé fra gruppen selv, så forsøk å finne fram til personer som dere tror vil være i målgruppen for prosjektet. Referansepersonene kan ikke være medlem av gruppen, men det kan være en eller flere studenter på kurset som tilhører en annet gruppe. Dersom man ikke finner (eller klarer å oppnå en avtale med) eksterne referansepersoner som kan man inngå avtaler med andre studenter på kurset der man gjensidig er referansepersoner for hverandre.

Referansepersonene skal dere senere samtale med om innhold som nettstedet bør inneholde, og om funksjonalitet (bruksmønster). Normalt vil man også hatt en avsluttende samtale med referansepersonen i samband med ferdigstilling av prosjktet derman drøfter nettstedets brukbarhet i forhold til formålet, men dette er det ikke plass til i timeplanen for dette kurset.

Synopsis

Her er en beskrivelse av hva besvarelsen bør innholde. Bruk gjerne dette som disposisjon for besvarelsen, der hvert kulepunkt er en overskrift på nivå H2.

  • Formål: Navn, slogan, forretningsidé og evt. øvrig informasjon.
  • Målgruppe: Utfyll beskrivelsen av målgruppen med vekt på hvordan nettstedet skal framtre for ulike typer personer i målgruppen. Si også noe om hvordan nettstedet skal framtre for personer ikke er i målgruppen.
  • Brukbarhet: Angi tentative designelementer med tanke på brukbarhet.
  • Retningslinjer: Angi tentative retningslinjer med tanke på sosialitet.
  • Referansepersoner: Oppgi navn på referanseperson eller referansepersoner, kontaktinformasjon, samt hvilken rolle vedkommende har.