Bruksmønster (Use cases)

Innl. frist: 
Mandag, 5. mar. 2018, klokka 24:00
Type: 
individuell oppgave

Hvordan levere: Legg til innhold → Innlevering

Bakgrunn

Den løpende prosjektoppgave dette semesteret skal være å designe/redesigne et nettsted med utgangspunkt i det prosjektet som gruppen selv har valgt.

Oppgave

Praktisk talt alle (sosiale) nettsteder trenger funksjoner som leder fram mot følgende mål:

  1. En ny bruker er registrert
  2. En registrert bruker logger seg på nettstedet
  3. En bruker skaper nytt innhold og publiserer det på nettstedet.
  4. En bruker søker etter informasjon på nettstedet og finner denne.
  5. En bruker rapporterer et upassende innlegg og dette blir vurdert (og enten slettet eller ikke slettet).
  6. En registrert bruker sletter sitt medlemsskap og alle persondata om denne brukeren blir slettet.

I tillegg til de mål som listes opp over, vil et (sosialt) nettsted ofte ha behov for særlig funksjonalitet som er spesifikk for dette nettstedet.

I denne oppgaven skal du skrive to bruksmønstre (use cases) for (noen av) de mål som skal være realisert i det nettstedet du er med på å designe. I besvarelsen skal hvert bruksmønster beskrives som et målorientert skript (goal-oriented script) og begge sammenfattes i et bruksmønster-sammendrag (use case brief), slik disse design-dukumentene ble beskrevet på forelesningen 22. februar.

Se avsnittet synopsis under for en mer detaljert beskrivelse av hva din besvarelse bør inneholde.

Praktisk gjennomføring

Dette er en individuell oppgave, men før gruppen fordeler arbeidet med å beskrive bruksmønstre mellom medlemmene bør den ha et kort uformelt møte med gruppens referanseperson(er) for å diskutere om det finnes det særlig funksjonalitet som det ønskelig finnes på det ferdige nettstedet. Dersom referansepersoner ikke er tilgjengelig, bør gruppen diskutere dette seg i mellom.

Gruppen skal deretter i plenum drøfte det som kom fram i møtet, og omskrive ønsket funksjonalitet til et mål (over samme lest som de seks målene som er beskrevet i forrige avsnitt). Man bør ende opp med en liste på minst dobbelt så mange mål som det er gruppemedlemmer (dvs. åtte mål – f.eks. de seks som står over + 2 hentet fra møtet med referansepersonen(e) eller intern diskusjon – dersom det er fire medlemmer i gruppa). Dere kan gjerne liste opp flere mål enn dere har kapsitet til å beskrive i form av besvarelser.

Tenk grundig gjennom bruksmønstrene med tanke på at brukeropplevelsen skal legge til rette for brukbarhet og sosialitet. For eksempel: Når det gjelder bruksmønsteret for «registrering» bør det tenkes gjennom hva slags informasjon og hvor mye informasjon man skal be om ved registrering, om registreringen skal være selvstendig, eller om man kan registrere seg med kredentialer fra Facebook, Google+, eller lignende, og om man skal be om fullt navn og portrettbilde, eller om man kan bruke et kallenavn og en avatar. Tenk også gjennom mulige avvik, og avvikshåndtering.

Når det gjelder pålogging kan man for eksempel indikere at brukeren ved pålogging bør få en indikator over hva som er nytt siden sist i form av en velkomstmelding eller et bare et lite merke med antall nyheter (jf. Facebook og Goggle+), og om det bør være ritualer knyttet til påloggingen (f.eks. oppgradering av medlemsskapet etter 1 uke eller den 10. påloggingen, etc.).

Når gruppa i plenum, og etter samtalen med referansepersonen(e) eller intern drøfting, har laget en liste over mål skal disse fordeles på gruppemedlemmene, slik at hvert medlem skal beskrive bruksmønstre for to mål. Fordel oppgavene mellom medlemmene i gruppa slik at ingen beskriver bruksmønsteret for samme mål.

Vær klar over at resultatet skal brukes av gruppen senere til å utarbeide et konsolidert designdokument, som i sin tur vil bli lagt til grunn for det videre designet i løpet av semesteret. Det kan derfor være lurt å bli enig om en mal for beskrivelsen på forhånd, slik at det vil bli enkelt å konsolidere de individuelle bersvarelsene senere.

Synopsis

Her er en beskrivelse av hva oppgavebesvarelsen bør inneholde. Bruk gjerne dette som disposisjon for besvarelsen.

  • Bakgrunn: Beskriv (svært kort) prosessen med gruppen i plenum om hvordan dere fant fram til hvilke bruksmønstre dere ønsket å arbeide med. Gi et kort sammendrag av hva dere fikk ut av møtet med referansepersonen(e) eller fra intern drøfting av særlig funksjonalitet. Dette avsnittet kan godt skrives av gruppa i plenum (og kopieres inn i den individuelle besvarelsen som hver enkelt skal levere).
  • Beskrivelse av bruksmønstre. Beskriv bruksmønstrene i form av målorienterte skript og sammenfatt begge i et bruksmønster-sammendrag. Vær tydelig på hva målet med interaksjonen er, og hva som kjennetegner måloppnåelse. Beskriv avvik og avvikshåndtering separat, etter en punktvis framstilling av den normale interaksjonssekvensen.